ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 และคณะกรรมการได้ตรวจพิจารณาผลงานของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
     บัดนี้ การพิจารณาให้คะแนนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

1. ประกาศผล

2. บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 - การแต่งคำประพันธ์

3. บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 2 - การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น

4. บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 3 - รอบรู้วรรณคดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th