สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว  ขอให้จัดทำโครงการส่งตรงไปที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เขตดุสิต กทม. 10300  ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2560 หากมีสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเต็มตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับก่อนวันกำหนด  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th