ด่วนที่สุด!!  สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด (ที่เปิดทำการสอนกิจกรรมยุวกาชาด)  พิจารณาส่งรายชื่อสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา  ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560  เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  หากมีสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาสมัครเข้าร่วมงานชุมนุมฯ เต็มตามจำนวนหน่วยที่กำหนด  ขออนุญาตปิดรับแบบแจ้งรายชื่อฯ ก่อนกำหนด  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th