ขอให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ  เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตามรายละเอียดประกอบการฝึกอบรม  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th