คณาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีสยาม มาอบรมให้ความรู้เรื่อง STEM กับนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th