คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน แด่อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป และพิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระเทพวิสุทธิ์โสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) ป.ธ. 9 , ดร. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ วัดราชคฤห์ วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th