นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ และ Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th