ท่านผอ.ดร.วิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  "Valentine’s Day" และ วันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน การจัดกิจกรรมตอบปัญหา การประกวดร้องเพลงจีน และนิทรรศการ เมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th