นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำคณะครูประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th