โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศสิงคโปร์ 

ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 โดยมีท่านรองฯนภาพร วงศ์พุทธา ร่วมเดินทางไปกับนักเรียน

มีคุณครูผู้ดูแล 2 ท่าน นักเรียนทั้งหมด 16 คน

ซึ่งโครงการนี้นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง

และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติอีกด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th