โรงเรียนวัดราชโอรสจัดงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจากครูเก่า ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ในการนี้พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และในช่วงท้ายของกิจกรรม นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรที่มาร่วมงาน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th