วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ

แก่นักเรียนระดับชั้นม.4- ม.6 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้จากประสบการณ์ตรง โดยใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหา

ณ ภูตะวันรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th