โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเด็กและชุมชน เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
มีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและส่วนรวม ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th