โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ   จัดงานนิทรรศการวิชาการ  “ราชวินิตบางแคฯ นิทรรศ ’ 61”     
โดยมีนายนพดล  โกสุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดย ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน ซึ่งในงานมีกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะต่างๆ การจำหน่ายสินค้าของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.4  และการแสดงของนักเรียน ในชุด ลีลาพม่ากลองยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th