โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครองต้องเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการมอบตัว และการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Science Classroom : ESC) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th