นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับในการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามและสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีฐานกิจกรรมทั้งหมด ๖ ฐาน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดูรูปภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th