วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ด้านการเรียน การปฏิบัติตนให้อยู่ใน 
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th