ลูกสามเสนฯ พบ ผอ.โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน (ภาษาจีน)


          วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายทรงพล สิริวชิรคุณ ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและ วัฒนธรรมในต่างแดน (ภาษาจีน) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน มหานครปักกิ่ง จำนวน 10 คน เข้าพบ ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูผู้สอน ภาษาจีน เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ การเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน (ภาษาจีน) ครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและสัมผัสวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริง เช่น การวาดภาพจีน การเขียนพู่กันจีน การเล่นดนตรีจีน
การร้องเพลงจีน และศึกษา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในนครปักกิ่งและนครเทียนจิน เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวัง ต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน หมู่บ้านอิตาลี พระราชวังจิ้งเหยีวนและหอบูชาฟ้า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน

เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์     ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th