วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th