โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th