งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562

โดยมี ดร. สหชัย สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคอสเพลย์  การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การแต่งคำขวัญและวาดภาพระบายสีน้ำ

ร้านค้าบริเวณใต้อาคาร 3  ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

              

              

              

การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก

             

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ม.ต้น

               

การแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น

              

การแข่งขันเล่านิทาน ม.ปลาย

               

การแข่งขันการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ม.ต้น - ม.ปลาย

               

การแต่งคำขวัญและวาดภาพระบายสีน้ำ

               

               

ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th