โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการประจำ พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองผู้อำนวยการรัชดากร แดงโรจน์ ครูชัยพร นาควิเชียร ครูเพียงพร สุโชดายน และนายมานะ ฤทธิ์เดช

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th