ผู้อำนวยการ ดร.นฤภพ  ขันทับไทย รองฯนาวิน เหมือนแสงและครูนิพล  ตีระมาศวณิช ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่าง ๆ ของกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th