นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์  ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับรางวัล  “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๒ “ระดับภูมิภาค”
ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒  จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th