โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อศึกษาดูงานในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เมื่อวันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสิงหราช  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th