ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  นางนราธิป  พรหมโชติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะครู  เข้ารับรางวัล  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดปทุมธานี

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th