นางนราธิป  พรหมโชติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เข้าร่วมการอบรมในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ  ครั้งที่ 3 ภูมิภาค  ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 29 กันยายน  พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมแกรนด์อินคำสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th