โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยอาสาสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามทุกระดับพร้อมใจอาสาทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน
ห้องเรียน โต๊ เก้าอี้ อุปกรณเครื่องใช้ต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th