วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นประธานอำนวยการค่าย และเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th