โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน  สายสัมพันธ์  ชมพู-เขียว" ให้แด่ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันแสดงความยินดีต่อครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  จนครบเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th