นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และคณะครู เยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ซึ่งจัดโดยกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพม.1 กลุ่มที่ 5

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th