วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และคณะครู ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.2  
 
 
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th