ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย อาทิ นายอนันต์ เนตรมณี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ครูภานุวัฒน์ เหลืองนภา  ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี ร่วมประเมินครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดอินทาราม จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th