วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และการบันทึกโปรแกรม LOGBOOK วิทยากรโดย ดร. เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th