วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และนางสาวทัศนีย์ ประสมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย
และการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 
 
 
   
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th