อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจากรัฐปีนัง มาเลเซีย ที่มาเยี่ยมชมและดูงานการจัดการศึกษาด้านอิสลามศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th