ลูก ส. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์
นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th