กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สนุกสนานในการนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th