วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วินัยและคุณธรรมสำหรับนักเรียน” การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเด็กเอ๋ยเด็กดี ครั้งที่ ๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th