โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้สำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยสำรวจแหล่งชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกำจัดวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th