โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีบูชาครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมราชโมลี โดยได้รับความกรุณาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และให้โอวาทแก่คณะครู

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th