การประชุมครูครั้งที่ 2/2563 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

_______________________________

                     ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครู ครั้งที่ 2/2563วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
     โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทวีวิชา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา นัดหมายกำหนดการต่าง ๆ
     ของโรงเรียน  และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร  และคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  รางวัลการประกวดคำขวัญวันครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประจำปี  2563
     แนะนำคุณครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และอวยพรวันเกิดแก่คุณครูที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

 

 

 

 

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th