โรงเรียนบางมดวิทยาฯ จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ "คนดี ศรีบางมด" ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th