วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยประชุมเกี่ยวกับการจัดสอบและมาตรการ
การป้องกัน เพื่อเตรียมงานคัดกรองระบาดของ COVID-19 ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th