วันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นำโดยนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลพระราชทานและทุนการศึกษา 5,000 บาทจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประเภทส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย “โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา เยาวชนรู้คุณค่า ฤาษีดัดตน” จากการประกวดโครงการนิยมไทยดีเด่น ประจำปี 2562 และให้สัมภาษณ์ 
BMC TV เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th