วันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 14 (14 IESO) โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานสนามสอบ และ รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ 
สอวน. และ ผอ.พุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th