โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 

          วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563
โดย ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานจัดประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครู คุณชัชวาล จิราพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และกรรมการสมาคมฯ พบผู้ปกครอง
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  

  

  

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th