นางจินตนา ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช นำคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย ดร.กนิษฐา อุ่นอนันต์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังเวช

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th