วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และสะท้อนภาพความสำเร็จการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สหชัย สาสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประธานการประเมินฯ นายพิชยนันท์ สารพานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชัชวาล จิราพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายปรเมศวร์ ดอกลำใย
ผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน และคณะครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

 

  

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th