วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ IEP และ SMP ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติตาม
มาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูโรงเรียน 
และรับมอบตัวในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th